കൃപായുഗം (കൃപയുടെ കാലം)

റോസമ്മ ട്രിച്ചി :-
ദൈവമക്കളാകുന്ന നമ്മള്‍ ജീവിക്കുന്നത് കൃപയുടെ കാലത്തിലാണ്. കര്ത്താവ് നമുക്ക് തരുന്നത് സകലതും കൃപയോടെയാണ്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ പുണ്യമോ, സല്പ്രവര്തിയോ അല്ല നാം അനുഭവിക്കുന്നത്. വിലാപം 3:22 ല്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ‘നാം മുടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്നത് യഹോവയുടെ ദയ ആകുന്നു. അവന്റെ കരുണ തീര്ന്നു പോയിട്ടില്ലല്ലോ അത് രാവിലെ തോറും പുതിയതും നിന്റെ വിശ്വസ്ഥത വലിയതും ആകുന്നു.’ ഓരോ ദിവസത്തിന്റെ ആരംഭത്തില്‍ തന്നെ അവിടുത്തെ പുതിയ കൃപകൊണ്ട് നിറച്ചു നമ്മെ വഴി നടത്തുന്നു. ആര്ക്കാണ് ഈ പുതിയ കൃപ ലഭിക്കുന്നത്? താഴ്മയുള്ളവര്ക്ക് അവന്‍ കൃപ നല്കു ന്നു. കൃപ എന്നത് ഒരു നദിപോലെയാകുന്നു. നദി എപ്രകാരം താഴ്മയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നതുപോലെ കൃപ താഴ്മയുള്ള ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒഴുകി വരും. പഴയ ആള്ക്കാ്ര്‍ പഴഞ്ചൊല്ലായി പറഞ്ഞതാണല്ലോ. താണനിലത്തേ നീരോടു അവിടെ ദൈവം കൃപ ചെയ്യു. സദൃശ 3:34 ല്‍ ‘എളിയവര്ക്കോ അവന്‍ കൃപ നല്കുന്നു.’ അതിനുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് മറിയം ‘കൃപ ലഭിച്ചവളെ നിനക്ക് വന്ദനം, കര്ത്താവ് നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്’ ദൂതന്മാരില്‍ പ്രധാനിയായ ഗബ്രിയേല്‍ ദൂതനാണ്‌ മാതാവിനോടും ഈ സന്ദേശം അരുളിയത്. കാരണം മാതാവിന്റെ താഴ്മയുള്ള ഹൃദയത്തിലേക്ക് ദൈവ കൃപ ഒഴുകി വന്നു. വീണ്ടും താഴ്മയോട് പറയുന്നു. ‘ഇതാ ഞാന്‍ കര്ത്താ വിന്റെ ദാസി നിന്റെ വാക്കുപോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ.’ ‘അവന്‍ തന്റെ ദാസിയുടെ താഴ്ച കടാക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് മുതല്‍ എല്ലാ തലമുറകളും എന്നെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് വാഴ്ത്തും.’ മാതാവിന് ലഭിച്ച കൃപ മാതാവിന്റെ താഴ്മ മൂലമാണ്.
1 പത്രോ 5:5 ല്‍ ‘ദൈവം നിഗളികളോട് എതിര്ത്തു നില്ക്കു ന്നു. താഴ്മയുള്ളവര്ക്കോ കൃപ നല്കു്ന്നു. അതുകൊണ്ട് തക്കസമയത്ത് നിങ്ങളെ ഉയര്ത്തു വാന്‍ ദൈവത്തിന്റെ ബലമുള്ള കൈ കീഴുതാണിരിപ്പിന്‍.’ നാം ദൈവസന്നിധിയില്‍ താണിരുന്നാല്‍ അവന്‍ നമ്മേയും ഉയര്ത്തും . യേശുവിനെ സ്നാനം കൊടുത്ത യോഹന്നാന്‍ സ്നാപകന്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ‘അവന്‍ വരേണം, ഞാനോ കുറയേണം.’ യേശു തമ്പുരാന്‍ നമുക്ക് കാണിച്ച മാതൃക പ്രകാരം ജീവിച്ചാല്‍ നമുക്കും താഴ്മ ധരിക്കാന്‍ സാധിക്കും ഫിലി 2:4-11. പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ‘ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ള ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിക്കാതെ ദാസരൂപം എടുത്തു മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി, തന്നത്താന്‍ ഒഴിച്ചു, വേഷത്തില്‍ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി. തന്നെത്താന്‍ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം, ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നേ അനുസരണമുള്ളവനായി തീര്ന്നു . അതുകൊണ്ട് ദൈവവും അവനെ ഏറ്റവും ഉയരത്തില്‍. സകല നാമത്തിലും മേലായ നാമം നല്കി. എല്ലാ നാവും യേശുക്രിസ്തു കര്ത്താവ് എന്ന പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ഏറ്റുപറകയും ചെയ്യേണ്ടിവരും.’
‘ദൈവം നിഗളികളോട് എതിര്ത്തു നിക്കാനും താഴ്മയുള്ളവര്ക്ക് കൃപ നല്കുകയും ചെയ്യുന്നു’ യാക്കോ 4:6. നിഹളിച്ചു നടന്നവരെ എതിര്ത്തതായി വചനത്തില്‍ പല ഭാഗത്തും കാണുന്നു. പ്രധാനദൂതനായ ലൂസിഫര്‍ സ്വര്ഗ്ഗ ത്തില്‍ നിന്നും തള്ളപ്പെട്ടു സാത്താനാകാന്‍ കാരണം അവന്റെ് നിഗളം ആയിരിക്കുന്നു. ‘ഞാന്‍ സ്വര്ഗ്ത ത്തില്‍ കയറും. എന്റെ് സിംഹാസനം ദൈവത്തിന്റെ നക്ഷത്രങ്ങള്ക്ക്് മീതെ വക്കും. ഞാന്‍ അത്യന്നതനോട് സമന്നാകും. എന്ന നിഗളത്തോട് ഹൃദയത്തില്‍ പറഞ്ഞപ്പോള്‍ തന്നെ ദൈവം അവനെ താഴ്ത്തി. അവന്റെ ആഡംബരവും, വാദ്യാഘോഷവും പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി.’ യശ 14:11-14.
നെബുഖദ്നേസര്‍ രാജാവ് മൃഗത്തെപ്പോലെ പുല്ലു തിന്നാന്‍ കാരണം അവന്റെ നിഗളം ആയിരുന്നു. ‘അവന്‍ ബാബേലിലെ രാജമന്ദിരതില്‍ ഉലാത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോള്‍ ഇത് ഞാന്‍ എന്റെ ധനമാഹാത്മ്യത്താല്‍ എന്റെ പ്രതാപ മഹത്വത്തിനായിട്ടു രാജധാനിയായി പണിത ഹതിയാം ബാബേല്‍ അല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ തന്നെ സ്വര്ഗ്ഗത്തില്‍ നിന്നും ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായതെന്തെന്നാല്‍ ‘രാജത്വം നിന്നെ വിട്ടു നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു.’ ദാനി 4:30-33. ഇന്ന് നമ്മില്‍ പലരും പറയുന്നു. ഒരു വാക്കാണല്ലോ ഞാനുണ്ടാക്കിയ വീട്. ഞാന്‍ വാങ്ങിയ തോട്ടം. എന്റേത് എന്റേതെന്നു. പാപം (താഴ്മ ഇല്ലായ്മയുടെ കാരണം SIN നടുവിലുള്ള I ആണ്. പാപത്തെ (നിഗള) ത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ നെബുഖദ് നേസര്‍ രാജാവ് വീണ്ടും സ്വര്ഗ്ഗ ത്തേക്കു കണ്ണുയര്ത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചപ്പോള്‍ അവന്റെ ബുദ്ധി തിരിച്ചു വന്നു, എന്റെ രാജത്വത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി എന്റെ് മഹിമയും, മുഖപ്രകാശവും മടങ്ങി വന്നു. സ്വര്ഗ്ഗസ്ഥനായ രാജാവിനെ സ്തുതിച്ചു, പുകഴ്ത്തി, ബഹുമാനിച്ചു പറയുന്നു. ‘അവന്റെ പ്രവൃത്തികള്‍ ഒക്കെയും സത്യവും അവന്റെ വഴികള്‍ ന്യായവും ആകുന്നു. നിഗളിച്ചു നടന്നവരെ താഴ്ത്തുവാനും അവന്‍ പ്രാപ്തന്‍ തന്നെ.’ ദാനി 4:34-37. തന്നെത്താന്‍ താഴ്ത്തിയപ്പോള്‍ ദൈവകൃപ ലഭിച്ചു. നെബുഖദ്നേസര്‍ രാജാവിന്റെ ജീവിതത്തില്‍ തന്നെ രണ്ടനുഭവവും സംഭവിച്ചു. അവസാന ജീവിതമാണല്ലോ ദൈവസന്നിധിയില്‍ ഉത്തമം. യഹോ 18:21. മുതല്‍ വചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
‘മോശെയും അഹരോനും ഫറവോനോടു പറഞ്ഞതെന്തെന്നാല്‍ എബ്രായരുടെ ദൈവമായ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു എന്റെ് മുമ്പാകെ നിന്നെത്തന്നെ താഴ്ത്തുവാന്‍ എത്രത്തോളം നിനക്ക് മനസില്ലാതിരിക്കും’ പുറ 10:3. ഫറവോന്‍ തന്നത്താന്‍ താഴ്ത്താഞ്ഞതിനാല്‍ 10
ബാധയും, ദൈവകോപവും ന്യായ തീര്പ്പും സഹിക്കേണ്ടി വന്നു. 136 സങ്കീര്ത്തനം മുഴുവനും ദൈവകൃപ എപ്രകാരം ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ‘കരുണ ലഭിപ്പാനും തത്സമയത്തു സഹായത്തിനുള്ള കൃപ പ്രാപിപ്പനുമായി നാം ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തിനു അടുത്ത് ചെല്ലുക. എബ്ര 4:16. നാം കൃപാസന്നത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ധൈര്യമായി വരുവാന്‍ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന കര്ത്താ വിന്റെ അരികിലേക്ക് പോയി കൃപ പ്രാപിക്കാം. പിതാവിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് നമുക്കുവേണ്ടി മദ്ധ്യസ്ഥം വഹിക്കാന്‍ യേശു കര്ത്താവ് ഉള്ളതിനാല്‍ ധൈര്യമായി അടുത്ത് പോയി കൃപ പ്രാപിക്കാം.
‘ദൈവ കൃപയില്‍ ഞാനാശ്രയിച്ച്
അവന്‍ വഴികളെ ഞാനറിഞ്ഞു
അനുഗമിച്ചിടും അവനുടെ ചുവടുകളെ’
‘കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങള്‍ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനു നിങ്ങള്‍ കാരണമല്ല. ദൈവത്തിന്റെ ദാനമത്രേ ആകുന്നു. ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിപ്പാന്‍ പ്രവൃത്തികളും കാരണമല്ല’ എഫേ 2:8. നമുക്ക് ഏവര്ക്കും ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ കൃപ രക്ഷയാണ്…