ചിറകുള്ള മനുഷ്യന്‍

ലിസ്സ ജോര്ജ്, പ്ലാവിടയില്‍
പക്ഷിയെപ്പോലെ ആകാശത്തിന്റെ് അനന്തവിഹായസ്സില്‍ പറന്നു നടക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞെങ്കില്‍ എന്ന് ബാല്യത്തില്‍ ഒത്തിരി കൊതിച്ചിരുന്നു. ചിറകു വച്ച് ഞാന്‍ പറന്നു നടക്കുന്നതായി പല രാത്രികളിലും സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു. വളര്ന്നു വലുതായി ഉദ്യോഗം കിട്ടി മസ്കറ്റിനു പോയപ്പോള്‍ ചിറകുള്ള വിമാനത്തില്‍ കയറി പറന്നു യാത്ര ചെയ്തു. അതായിരുന്നോ എന്റെ പറക്കും സ്വപ്‌നങ്ങള്‍; ആയിരുന്നില്ല എന്ന് ഞാന്‍ തിരിച്ചറിയുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനും ചിറകുണ്ട്. ആ ചിറക് പ്രാര്ത്ഥനയാണ് എന്ന് ഇക്കാലത്ത് അനുഭവം എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.
ഏശയ്യ പ്രവാചകന്റെെ പുസ്തകം 6-ആം അദ്ധ്യായത്തില്‍ ഏശയ്യാ നേരിട്ടു ദര്ശി്ച്ചത് ഇങ്ങനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഏശയ്യാ 6:1-3 ‘ഉസിയാ രാജാവ്’ മരിച്ച വര്ഷം് കര്ത്താവ്‌ ഉന്നതമായ ഒരു സിംഹാസനത്തില്‍ ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നത് ഞാന്‍ കണ്ടു. അവിടത്തെ വസ്ത്രാഞ്ചലം ദേവാലയം മുഴുവന്‍ നിറഞ്ഞു നിന്നു. അവിടുത്തെ ചുറ്റും സെറാഫുകള്‍ നിന്നിരുന്നു. അവയ്ക്ക് ആറു ചിറകുകള്‍ വീതമുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ട് ചിറകുകള്‍ കൊണ്ട് മുഖവും രണ്ടെണ്ണം കൊണ്ട് പാദങ്ങളും അവ മറച്ചിരുന്നു. രണ്ട് ചിറകുകള്‍ പറക്കാനുള്ളവയായിരുന്നു. അവ പരസ്പരം ഉദ്ഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പരിശുദ്ധന്‍, പരിശുദ്ധന്‍ സൈന്യങ്ങളുടെ കര്ത്താ വ് പരിശുദ്ധന്‍’ ഈ വചന ഭാഗം ആദ്യമായി എന്റെന മനസ്സില്‍ സ്പര്ശിങച്ചത് സുഖദയില്‍ വച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോണ്‍ വള്ളിക്കാട്ടിലച്ചന്റെ ക്ലാസ്സില്‍ നിന്നാണ്.
ക്ലാസ്സില്‍ ഈ വചന ഭാഗം വായിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോള്‍ എന്നില്‍ ഇതൊരനുഭൂതിയായി നിറഞ്ഞു. എനിക്കും ചിറകു മുളച്ചതുപോലെ…. ഞാന്‍ ഭാരം കുറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധന്‍, പരിശുദ്ധന്‍ കര്ത്താുവ് പരിശുദ്ധന്‍ എന്ന സ്തുതിയോട് ചേര്ന്നു ഉയര്ന്നു പറന്നു തുടങ്ങി. ഒരു പഞ്ഞിക്കെട്ടുകണക്കെ മേല്പോട്ടുയര്ന്നു പറന്നു നിന്ന് സ്തുതിക്കുന്ന അനുഭവം. സ്തുതിപ്പ് അവസാനിച്ചപ്പോള്‍ ഞാന്‍ താണുപറന്ന് സാവധാനം തറയില്‍ വന്നിരിക്കുന്നതായി അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു. 2004–ല്‍ ആണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്. പിന്നീട് ഒരു ശുശ്രൂഷകയായി ദൈവം ഉയര്ത്തി്യപ്പോള്‍ പല ശുശ്രൂഷകളിലും സമര്പ്പ ണ പ്രാര്ത്ഥനയ്ക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ വചനങ്ങള്‍ നാവില്‍ തരും. ഗ്രൂപ്പായി സ്തുതിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് ചിറക് മുളയ്ക്കും. സ്തുതിയുടെ ചിറകുകളില്‍ പറന്നുപറന്നു ഉയിര്‍ന്നു യര്ന്ന്ക താണ് പറന്ന് സ്തുതിപ്പ് നിര്ത്തി പ്രസംഗപീടത്തില്‍ നിലയുറപ്പിക്കുമ്പോള്‍ കാലുകള്‍ തറയില്‍ ഉറക്കുന്നുണ്ടാവില്ല; വായുവില്‍ നില്ക്കു ന്ന ലാഘവത്വം.
ഒരു കോവര്‍ കഴുതയായ എന്നിലൂടെ തിരുവചനങ്ങളും വചനങ്ങളെ വിശദീകരിക്കാന്‍ അനുവചനങ്ങളും, സംഭവങ്ങളും, സാക്ഷ്യങ്ങളും തന്ന് ശുശ്രൂഷ അവസാനിച്ചിറങ്ങുമ്പോള്‍ ഉയരത്തില്‍ നിന്ന് താഴെയിറങ്ങി വന്ന പ്രതീതി. പല സഹോദരങ്ങളും വന്നു പറയും നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു. അപ്പോള്‍ ഞാന്‍ തിരിച്ചറിയും സ്തുതിയുടെ ചിറകുകളില്‍ കയറി പ്രാര്ത്ഥനകള്‍ സ്വര്ഗ്ഗ ത്തില്‍ ദൈവസന്നിധിയില്‍ എത്തി. 2 ദിനവൃത്താന്തം 30- അദ്ധ്യായത്തില്‍ ഹെസ്കിയയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ജനങ്ങളും, രാജാവും തങ്ങളെത്തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ദൈവത്തിനര്പ്പിക്കുന്ന ബലിയില്‍ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നു. ജനം അത്യാധികം സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു. 27-ആം തിരുവചനം പറയുന്നു. അവരുടെ പ്രാര്ത്ഥ നയുടെ സ്വരം സ്വര്ഗ്ഗത്തില്‍ ദൈവസന്നിധിയില്‍ എത്തി.
നമ്മുടെ ഉച്ചത്തിലുള്ള സ്തുതിപ്പോടുകൂടിയ പ്രാര്ത്ഥന പ്രത്യേകിച്ചും അത് വിശുദ്ധിയോടെ അര്പ്പി ക്കുമ്പോള്‍ ആ പ്രാര്ത്ഥന ചിറകുവിരിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിലേയ്ക്ക് പരന്നുയരുകയാണ്. പല പക്ഷികളേയും കുറിച്ച് തിരുവചനങ്ങളില്‍ നാം കാണുന്നുണ്ട്. 84-ആം സങ്കീര്ത്ത നം 3-ആം തിരുവചനം ‘എന്റെ രാജാവും ദൈവവുമായ സൈന്യങ്ങളുടെ കര്ത്താ വേ, കുരുകില്‍ പക്ഷി ഒരു സങ്കേതവും മീവല്‍ പക്ഷി കുഞ്ഞിന് ഒരു കൂടും അങ്ങയുടെ ബലിപീടത്തില്‍ കണ്ടെത്തുന്നുവല്ലോ.’ നിയമാവര്ത്തിനം 32 – 11 ല്‍ ‘കൂട് ചലിപ്പിക്കുകയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുകളില്‍ ചിറകടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കഴുകനെ’ ക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഏറ്റവും ഉയരത്തില്‍ പറക്കുന്ന ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മതയേറിയ കണ്ണുകളുള്ള പക്ഷിയാണ് കഴുകന്‍. ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുപോലും ദൈവസന്നിധിയില്‍ നന്ദിയും സ്തുതിയും കരേറ്റുമ്പോള്‍ മനുഷ്യന്റെ പ്രാര്ത്ഥ ന മേഘങ്ങളേ തുളച്ച് ദൈവസന്നിധിയില്‍ എത്തും. മനുഷ്യനിലെ അഹം (താന്ഭാവം) എത്ര കുറഞ്ഞ് ഇല്ലാതാകുന്നുവോ അപ്പോള്‍ ദൈവത്തെ ഉള്ള് തുറന്ന് സ്തുതിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്താന്‍ സാധിക്കും. ദൈവത്തെ മതിമറന്ന് സ്തുതിക്കുമ്പോള്‍ മനുഷ്യന്‍ ഭാരം കുറഞ്ഞ് ലഘുത്വം അനുഭവിക്കുന്നു. പ്രാര്ത്ഥ്നകള്‍ സ്വര്ഗ്ഗ ത്തിലെത്തിക്കുന്ന പൊന്ചിം ചിറകുള്ള എത്രയോ മനുഷ്യരുണ്ട്‌. അറിയപ്പെടാത്ത തങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവന്‍ മദ്ധ്യസ്ഥ പ്രാര്ത്ഥനയ്ക്കായി നീക്കിവയ്ക്കുന്നു. ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് സ്തുതിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തി ഈ ലോകത്തില്‍ പറന്നു നടക്കുന്നു. എപ്പോഴും സ്തുതികളാകുന്ന അധരഫലത്തെ ദൈവത്തിന് സമര്പ്പിച്ച്‌ നമുക്കും ചിറകു ധരിക്കാം…