പ്രലോഭനങ്ങളേ സ്വാഗതം

 ഫാ. ഗീവർഗീസ്, വള്ളിക്കാട്ടിൽ

വി. മത്തായി 4:1 അനന്തരം പിശാചിനാൽ യേശുവിനെ ആത്മാവ് മരുഭൂ മിയിലേക്ക് നടത്തി

ആത്മീയനായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും അധികം ജീവിതത്തിൽ ഭയപ്പെടുന്നത് തന്നോട് നിരന്തരം പോരാടുന്ന പ്രലോഭനങ്ങ ളെയാണ്

പ്രലോഭനങ്ങളോട് പൊരുതി അതിനെ ജയിക്കുവാനുള്ള ശക്തി ഈ ഭയം കൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും താൻ എന്തിനോട് പോരുതുന്നുവോ അവസാനം അതിന്റെ അടിമയായി തീരുകയും ചെയ്യു ന്നു. ആകയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേയ്ക്ക് കടന്നുവരുന്ന പ്രലോഭ നങ്ങളോട് ഒരു പുതിയ സമീപനം നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.ആയതിന് ചില സത്യങ്ങൾ  നാം തിരിച്ചറിയണം. എന്തുകൊണ്ട് സാത്താൻ എന്നെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു.

ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നാം കണ്ടെത്തിയാൽ പ്രലോഭനങ്ങളോ ടുള്ള നമ്മുടെ  സമീപനം മാറും. എന്നെ ഒരു ഇരയാക്കിമാറ്റാൻ സാത്താ നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങളെ നാം മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മെക്കുറിച്ച് നാം മനസിലാക്കാതെ സാത്താൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ സത്യങ്ങൾ എന്ത് എന്ന് നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം.

1.        എന്നെദൈവംലക്ഷ്യംവച്ചിരുന്നു.

നമ്മെ സാത്താൻ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം നമ്മെ ദൈവം ലക്ഷ്യം വച്ചിരിക്കുന്നു. വച്ചിരുന്നു എന്ന അവന്റെ തിരിച്ചറിവാണ്. ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ ലക്ഷ്യം വച്ച് ആ വ്യക്തിയെ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അത് തന്റെ അടിത്തറ ഇളക്കും എന്ന ബോധ്യം സാത്താന് നന്നായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രലോഭനങ്ങൾ ശക്തമായി അയച്ചുകൊണ്ട് നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവീക ലക്ഷ്യങ്ങളെ നാം മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുവാനും അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആകയാൽ ജീവിത ത്തിൽ പ്രലോഭനങ്ങൾ കടന്ന് വരുമ്പോൾ നാം തിരിച്ചറിയണം നമ്മെ ദൈവം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊ ണ്ടാണ് നമ്മെ സാത്താൻ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് എന്ന സത്യം.

2.        എന്നിൽദൈവത്തിന്റെചിലസ്വഭാവങ്ങൾഉണ്ട്

പ്രലോഭനങ്ങൾ നമ്മെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നു എന്നതുതന്നെ നമ്മിൽ ചില ദൈവീക സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ്. നാം പൂർണ്ണമായും, തിന്മയുടെ അടിമയാണെങ്കിൽ പ്രലോഭനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നാം അതിനോട് മടി കൂടാതെ പൊരുത്തപ്പെടും. തിന്മയോട്‌ പൊരുത്തപ്പെടാൻ ഒരിക്കലും ദൈവത്വ ത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾക്കു സാധിക്കുകയില്ല. ആകയാൽ പ്രലോഭനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നാം തിരിച്ചറിയണം നമ്മിൽ ദൈവീക സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം. അതിനെ തിന്മ ഭയപ്പെടുന്ന എന്ന സത്യം ഈ സ്വഭാവങ്ങൾ നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ അവന് കഴിയുകയില്ല എന്ന സത്യം. ഇത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള അവസരങ്ങലളാണ് ഓരോ പ്രലോഭനങ്ങളും എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം.

3.        എന്നെദൈവംസ്നേഹിക്കുന്നു.

പിശാചിന്റെ സ്നേഹിതനെ പിശാചിന് പോലും വേണ്ട എന്നത് ഒരു സത്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാകാം ഒരിക്കലും സാത്താൻ തന്റെ സ്നേഹിതനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല. തന്റെ അടിമയായതിനെ പൂർണ്ണ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നതാണ് അവൻ ചെയ്യുന്നത്.ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ സ്നേഹി ച്ചാൽ തന്നെത്തന്നെ അവൻ നൽകുന്നു എന്നും അവന്റെ ജീവിതത്തോട് താൻ ഒന്നായിചേർന്ന് അവനെ തന്നോളം വളർത്തുന്നു എന്നും സാത്താൻ അറിയുന്നു. അത് തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ തകർക്കുകയും താൻ വിഭാവന ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി കളെ താളം തെറ്റിക്കുന്നതും ആയിമാറുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവം സ്നേഹിക്കു ന്നവനെ ലക്ഷ്യം വച്ച് അവനെ ആ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും അക റ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വഴി തന്റെ തന്നെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണ് സാത്താൻ നടത്തുന്നത് എന്ന് പ്രലോഭനങ്ങളെ നേരിടുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും തിരിച്ചറിയണം.

4.        സത്താന്യതന്ത്രങ്ങളെതിരിച്ചറിയാൻഎനിക്കുള്ളകഴിവ്

തിന്മയുടെ തന്ത്രങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ സാത്താൻ ആ വ്യക്തിയെ ലക്ഷ്യം വക്കും. സാത്താൻ എന്നും മനുഷ്യനെ കീഴടക്കുന്നത് തന്ത്രത്തിലൂടെയാണ്. കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ വിള്ളലുകളുടെയെല്ലാം കാരണം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ തന്ത്രപര മായ ഇടപെടലുകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇവയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുപ്പത്തിൽ അവയെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും. ഇതിനുള്ള കഴിവ് ചില വ്യക്തികളിൽ ഉണ്ട്. പെട്ടെന്ന് കോപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്റെ ക്ഷിപ്രകോപം തന്റെ ജീവിത സമാധാനത്തെ തകർക്കുവാനുള്ള സാത്താന്റെ തന്ത്രമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഈ തിരിച്ചറി വിനെ സാത്താൻ ഭയപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്ന വരെ ലക്‌ഷ്യം വച്ച് അവരെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ആകയാൽ നമ്മെ അവൻ പ്രലോഭിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ തിരിച്ചറിവിനെ ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക.

 

 

5.        എന്നിൽനിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നദൗത്യങ്ങൾ

ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവ് തിന്മയെ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തും. ദൈവം തന്റെ വേലയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയെ പ്രത്യേകമായ ഒരുക്കങ്ങളിലൂടെ താൻ കൊണ്ടു പോകുന്നു. അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ആ വ്യക്തി രൂപപ്പെടുന്ന നിമിഷം മുതൽ തിന്മയെ അതിജീവിക്കുവാനുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും ദൈവം ആ വ്യക്തിയെ നയിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തിന്മയ്ക്ക് തകർക്കാൻ പറ്റാത്ത കോട്ടയായി ദൈവം ഈ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിനെ രൂപപ്പെടു ത്തിയിരിക്കുന്നു. വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ അമ്മയുടെ ഉദരം മുതൽ ദൈവം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നത് നാം വായിക്കു ന്നുണ്ട്. ഇപ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ സാത്താൻ ഭയക്കുന്നു. ആയതിനാൽ അവരെ തകർക്കുവാനും ഈ ദൗത്യങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്മാറ്റുവാനും വേണ്ടി അവൻ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ആകയാൽ നമ്മെ അവൻ കാര്യ മായി പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വീഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമ്മെയും ദൈവം ഉപയോഗിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം.

ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മെ പ്രലോഭിക്കുന്നതിലൂടെ സാത്താൻ നടത്തുന്നത് തന്റെ തന്നെ നിലനിൽപ്പിനുവേണ്ടിയുള്ള  പോരാട്ടമാണ്. എന്നാൽ പ്രലോഭനങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് നമ്മെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്ന തിന്റെ വ്യക്തമായ അടയാളങ്ങളുമാണ്. ആകയാൽ പ്രലോഭനങ്ങൾ വരു മ്പോൾ നാം സന്തോഷിക്കുകയും മേൽപ്പറഞ്ഞ സത്യങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ ഉൾ ക്കൊണ്ട് അവയെ അതിജീവിക്കുവാൻ ഉള്ള കരുത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ സാത്താന്റെ പ്രലോഭാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് യേശുവിനെ നയിച്ചത് ഈ സത്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാനും അവ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് യേശുവിന് തന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പരസ്യ ശുശ്രൂഷയെ ക്രമീകരിക്കുവാനുള്ള ഊർജ്ജം ലഭിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രലോഭനങ്ങൾ കടന്നുവരുമ്പോൾ നാമും ഈ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവയെ അതിജീവിക്കു വാനുള്ള ശക്തി നേടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം…….