മൂന്ന് വിശ്വാസങ്ങൾ

ഫാ. റ്റി. ജെ. ജോഷ്വാ:-
”വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയ വുമാകുന്നു” (എബ്ര 11 :1)
ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതിയും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിജയവും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തവരായി ആരും തന്നെയില്ല. പക്ഷേ, അത് എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. പരാജയത്തിന്റെയും തജ്ജന്യമായ നിരാശയുടെയും അനുഭവമാണ് അനേകർക്കുള്ളത്. അതിനാൽ വിജയ രഹസ്യം അറിയുവാൻ നമുക്കതിയായ താല്പര്യമുണ്ട്. ഒരു ചിന്ത കന്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് വിശ്വാസങ്ങൾ നമു ക്കുണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ്.
ഒന്ന് ആത്മവിശ്വാസം:
അതുണ്ടെങ്കിലേ ധീരതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയൂ. പ്രതി കൂലങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കരുത്തേകുന്നതാണ് ആത്മവിശ്വാസം. അതില്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെല്ലാം സിദ്ധികൾ നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും അവ നി ഷ്പ്രയോജനമായിരിക്കും. അതുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു ഗുണങ്ങളോ കഴി വുകളോ കമ്മിയാണെങ്കിലും വിജയം വരിക്കാൻ കഴിയും.
പല പരിമിതികളും പരാധീനതകളും ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തി കൾ പതറാത്ത ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ട് വിജയത്തിന്റെ കൊടുമുടികൾ കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആത്ഥവിശ്വാസമെന്നത് അഹങ്കാരമോ ആത്ഥപ്രശംസയോ അല്ല. സ്വന്തം കഴിവിനെക്കുറിച്ച് സത്യസന്ധമായ ബോധ്യവും തികഞ്ഞ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമാണ് അതിന്റെ പിമ്പിലുള്ളത്. കാന്തം ഇരുമ്പിനെ ആകർഷിക്കുന്നതു പോലെ ആത്ഥവിശ്വാസം വിജയത്തെ ആകർഷിക്കും.
ആത്ഥവിശ്വാസമെങ്ങനെ കൈവരുത്തമെന്നു ചോദിക്കാം. പ്രതിബന്ധങ്ങളോടും പ്രേതികുലെങ്ങലോടും പോരാട്ടം നടത്തി വിജയം വരിച്ച മഹാന്മാരുടെ ജീവചരിത്രം വായിക്കുക, ഉത്സാഹവും ഉന്മ്ഷവും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ ശ്രവിക്കുക മറ്റുള്ളവർക്കു സാധിക്കുമെങ്കിൽ എന്തു കൊണ്ട് എനിക്കും സാധിച്ചുകൂടാ, അവർക്കുള്ളത് പോലെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ കഴിവുകൾ ദൈവദത്തമായി എനിക്കുമുണ്ടെന്നു ചിന്തിക്കുക. ഇവയെല്ലാം സഹായകങ്ങളാണ്.
രണ്ട് ദൈവവിശ്വാസം:
ജീവിതമുന്നേറ്റത്തിന് അവശ്യം വേണ്ട ഒന്നാണ് ഈശ്വരവി ശ്വാസം. ഇത് അനേകരുടെ സാക്ഷ്യമാണ്.ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ വരികയും ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങൾ ആർജ്ജിക്കുയും ചെയ്തിട്ടുള്ള അനേകർക്കും സക്ഷിക്കാനുള്ളത്, ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്താൽ സാധ്യ മായി എന്നാണ്.പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ നയിക്കുകയും നിയന്ത്രി ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നിയാമകശക്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പുലർത്തുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ അനന്തശക്തിയുമാ യുള്ള സമ്പർക്കം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനു ശാന്തിയും പ്രത്യാശയും പകരാതിരിക്കില്ല. നമ്മുടെ പരാജയങ്ങളെ വിജയങ്ങളാക്കി മാറ്റാ നും പരിമിതികളെ സമൃദ്ധിയിലേക്കു വരുത്തുവാനും അവി ടുത്തേക്കു കഴിയും.അമേരിക്കയിലെ സമ്പന്നരായ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ച് അവരുടെ ചെറിയ വിമാനത്തിൽ ദൂരെ യുള്ള ഒരു പട്ടണത്തിലേക്കു പറക്കുകയായിരുന്നു. പൈലറ്റായി പ്രവർത്തിച്ച ഭർത്താവിനു പെട്ടന്നു നേരിട്ട ഹൃദ്രോഗം ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ അവരെ എത്തിച്ചു. അവശനാ യിക്കഴിഞ്ഞ ഭർത്താവിൽ നിന്നു വിമാനം പറപ്പിപ്പുവാനുള്ള ചുമതല ഭാര്യ ഏറ്റെടുത്തു.അവർക്കതിൽ വലിയ പരിചയ മൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. അവരുടെ ആത്ഥമവിശ്വാസത്തോടൊപ്പം ഈശ്വരവിശ്വാസവും ഉണർന്ന സമയമായിരുന്നു അത്. അവർ ഉള്ളുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ”എന്റെ ദൈവമേ! ഈ ആപത്തിൽ നിന്നു ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ. ആവശ്യമായ ശക്തിയും കഴിവും സഹായവും നൽകണമേ. അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ സമ്പൂർണ മായി ശരണപ്പെടുന്നു.” അടുത്ത വിമാനത്താവളവുമായി അവർ ഏതോ അജ്ഞാത ശക്തികൊണ്ടെന്നവണ്ണം ബന്ധപ്പെട്ടു. വലിയ അപകടം കൂടാതെ വിമാനത്താവളത്തിൽ താഴുവാൻ സാധിച്ചു. മനംനൊന്ത അവരുടെ ആത്ഥമാർത്ഥ പ്രാർത്ഥനായാണ് അവരെ വലിയ ആപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചതെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈശ്വരവിശ്വാസം അപകടാവസരങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രകടമാക്കു വാനുള്ളതല്ല. അതു ജീവിതത്തിന്റെ സ്ഥായിയായ ഒരനുഭാവമാ യിരിക്കണം.
മൂന്ന്, മറ്റുള്ളവരിലുള്ള വിശ്വാസം:
പലർക്കും മറ്റുള്ളവരെ വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അവ രുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം സ്വാർഥികളും ആത്ഥമാർത്ഥ യില്ലാത്ത കാപട്യക്കരുമാണ്. ”ആരെയും നമ്പാൻ സാധ്യമല്ല” എന്നാണ് അവരുടെ ജീവിതസാക്ഷ്യം. സ്വന്തം ജീവിതപങ്കാ ളിയിൽ വിശ്വാസമില്ലത്തവരും സഹപ്രവർത്തകരെയെല്ലം സംശ യിക്കുന്നവരുമായ അനേകരുണ്ട്. അവരുടെ ജീവിതം പ്രശ്ന പൂർണമായിരിക്കും.
എല്ലാ മനുഷ്യരിലും നന്മയുടെ ഭാഗമുണ്ടന്നു നാം ഓർ ക്കണം. ക്രൂരന്മരെന്നും നിഷ്ടുരരെന്നും മുദ്രയടിക്കപ്പെട്ടവരി ൽപ്പൊലും സരളവും, മൃദുലമായ, വശങ്ങലുണ്ടായിരിക്കും. സത്യ വും, നീതിയും, ദയയും, സ്നേഹവും, നാം കാണുമ്പോൾ മറ്റു ള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണവും കുറെയെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും.
മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാനും, വിശ്വസിക്കുവാനും, സഹായിക്കുവാനും നാം സന്നദ്ധരാവുക. അങ്ങനെ നാം ചെയ്യു മ്പോൾ ഒരു പുതിയ സന്തോഷവും, ഉത്സാഹവും നമുക്കനുഭവ പ്പെടും. മഹാത്ഥഗാന്ധിയെപ്പോലുള്ള മഹാപുരുഷന്മാരിൽ കാണു ന്ന അസാധാരണ ശക്തിയുടെയും സ്വാധീനത്തിന്റെയും രഹസ്യം അതാണ്.